زیپ دوبل به دو صورت مجزا و بهم چسبیده هست که از نظر کارایی هیچ تفاوتی با هم ندارند ولی مدل به هم چسبیده ان نرم تر باز و بسته می شود ( کلیه زیپ های دوبل نسب به زیپ های تک سخت تر حرکت می کنند) علت اصلی اینکه زیپ چمدان ها دوبل شده اند از نظر فنی به این دلیل است که بیشتر در چمدان های پارچه ای به دلیل نرم تر بودن چمدان در بار هواپیما تحت فشار و پرتاپ زیپ های تک زیپ باز می شدند و یا شاید برای شما پیش امده است که وقتی زیپ چمدان را در زمانی که بار زیادی دارید میبندید باز می شود ولی امروزه با این نوع زیپ ها تمام این مشکلات بر طرف شده است و اما بحث ضد سرقت بودن ان که دیده اید که یک زیپ تک زیپ را با خود کار یا یک وسیله تیز تحت فشار قرار میدهند باز می شود ولی نوع دوبل ان باز نمی شود این تبلیغ باعنوان زیپ ضد سرقت در هر فروشگاهی به شما گفته می شود که اشتباه است زیرا اگر بحث سرقت باشد با یک تیغ زیپ را پاره میکنند و نیازی به تحت فشار قرار دادن نیست و دوم اینکه عنوان می کنند زیپ را باز میکنند و وسیله را بر میدارند و می بنددند وقتی زیپ از وسط باز می شود برای دو باره بسته شدن نیاز است سرزیپ به عقب برگردد که وقتی زیپ چمدان قفل است این امکان نیست پس وقتی که زیپ چمدان قفل نداشته باشد که راحت باز میشه چه تک زیپ باش و چه دوبل پس نتیجه میگیریم که از نظر ضد سرقت بودن کارایی ندارد.