از تاریخ 1400/4/1 شعبه کیف حسام فروشگاه امین به ادرس خیابان سعدی ابتدای منوچهری پاساژ علاالدین پلاک 16 فروشگاه مجتبی ( کیف حسام ) انتقال می یابد از تاریخ فوق جهت خرید حضوری به ادرس جدید مراجعه نمایید.