شما میتونید هر یک از شرایط زیر را برای خرید اقساطی چمدان انتخاب کنید:

1-شرایط خرید با چک صیادی

 پرداخت 40 الی ۵۰ درصد پیش پرداخت و ارائه چک صیادی در 2 قسط.(کالای مورد نظر پس از تایید چک ها و ارائه چک تقدیمتان خواهد شد)

2-شرایط خرید بدون چک

پرداخت ۴۰ الی ۵۰ درصد به عنوان پیش پرداخت و مابقی طی ۲ الی 3 قسط.(کالای مورد نظر در زمان تسویه تقدیمتان خواهد شد)